Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens:
Vief Sportief / Vief Zwanger
De Biezen 21A
3355 EP Papendrecht
06-19498383
info@viefzwanger.nl

IBAN: NL90KNAB0412834456
KVK: 52918041
BTW: NL002027559B70

1. Algemeen
1.1 De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op de online en fysieke cursussen van Vief Zwanger.
1.2 Onder docent wordt verstaan de docent werkzaam bij Vief Zwanger, Sylvia Woudenberg.
1.3 Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw/moeder en haar partner. Onder partner wordt verstaan de persoon die de zwangere/moeder ondersteunt tijdens de geboorte/consult/massageles.
1.4 De zwangerschapscursus van Vief Zwanger is een cursus ter voorbereiding op de geboorte. Deze cursus vervangt geen therapie.

2. De cursus
2.1 De cursus kan op ieder gewenst moment worden gestart.

3. Inschrijving
3.1 Inschrijving voor de cursus gebeurt via het boekingssysteem op de website: www.viefzwanger.nl

4. Correspondentie
4.1 Correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per e-mail via info@viefzwanger.nl

5. Aansprakelijkheid
5.1 Vief Zwanger is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus.
5.2 Medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Vief Zwanger is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist.

6. Betaling
6.1 Na aanmelding en betaling ontvangt de cursist een factuur. Aanmelden verplicht tot betalen. Wanneer er sprake is van vergoeding kan cursist een factuur voor de verzekering indienen, na het afronden van de cursus.

7. Annulering door de cursist
7.1 Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij ons hiervan direct op de hoogte te brengen.

7.2 Na aanmelding is er een bedenktermijn van 7 kalenderdagen. Als men door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan info@viefzwanger.nl.
7.3 Bij annulering voor de lessen is de volgende regeling van toepassing;
• De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
• Gemiste lessen kunnen niet in mindering worden gebracht op het cursusgeld.
• Gemiste lessen kunnen worden ingehaald tijdens de wekelijkse sportles op woensdag of zaterdagochtend.

8. Vertrouwelijkheid
8.1 De docent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

9. Tarieven
9.1 De tarieven van de cursus zijn te vinden op de website www.viefzwanger.nl. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

10. Prijswijzigingen

10.1. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
10.3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

11. Klachten
11.1 Een cursist kan een klacht per e-mail indienen bij info@viefzwanger.nl
11.2 Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen behandeld.

Vastgesteld februari 2021 door Sylvia Woudenberg, geupdate maart 2022.